Poslušajte Slovenski radio Narodnjak
KLIKNI IKONO ~~~>

narodnjak1  Winamp  youtube spletna logo wmp

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Dopolnitev zakona-RED IN MIR

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV (prvopodpisana Anja Bah Žibert)
Ljubljana, 23. november 2015 dr. Milan Brglez predsednik Državnega zbora
Spoštovani!
Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 69/04, 68/06 in 47/13), 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOJF-1, 109/08, 39/11 in 48/12) in 114. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) vlagamo spodaj podpisane poslanke in poslanci
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU

hjhjhjhj screenshot


ki Vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu njegovih delovnih teles bo sodeloval poslanec dr. Vinko Gorenak.
Prilogi:
- predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru,
- podpisi poslancev in poslank:
Anja Bah Žibert
Franc Breznik
Nada Brinovšek
Andrej Čuš
2
Jelka Godec
Dr. Vinko Gorenak
Mag. Branko Grims
Eva Irgl
Janez Janša
Danijel Krivec
Zvonko Lah
Suzana Lep Šimenko
Tomaž Lisec
Mag. Anže Logar
Žan Mahnič
Bojan Podkrajšek
Mag. Marko Pogačnik
Marijan Pojbič
Mag. Andrej Šircelj
Ljubo Žnidar
3
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU
I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, z dne 6. 7. 2006), ki ureja vprašanja javnega reda in miru na javnih mestih, kot tudi v zasebnih prostorih, med drugim prepoveduje in sankcionira beračenje na javnem kraju, kot tudi prenočevanje na javnem kraju, ne ureja pa vprašanja nošenja pokrival večine ali celotnega obraza posameznika.
V nasprotju s tem pa Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008) v 72. členu prepoveduje posamezniku, da bi med vožnjo vozila nosil masko. Zakrivanje večine ali celotnega dela obraza med vožnjo, je predvidena denarna kazen v višini 120 evrov.
Menimo, da pokrivanje obraza na javnih mestih lahko predstavlja varnostni problem.
Francija, ki ima največjo muslimansko manjšino v Evropi, je leta 2010 sprejela Zakon o prepovedi zakrivanja obraza. Gre za prvi tovrstni zakon v Evropi. Zakon je tedanja vlada v Franciji predstavljala kot ukrep za zaščito muslimanskih žensk pred siljenjem k pokrivanju obraza s pokrivali, kot sta burka in nikab.
Predlagana rešitev sledi odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice. Slednje je potrdilo odločitev francoskega sodišča o prepovedi nošenja burk in nikaba v javnosti in zavrnil pritožbo Francozinje, da je kršena njena pravica do svobodnega izražanja vere. Sodišče je poudarilo, da je spoštovanje pogojev za skupno življenje legitimen cilj za uvedbo tovrstnega ukrepa.
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona
Osnovni namen zakona je ureditev vprašanja nošenja burk in nikaba, pokrival, pri katerem je prekrito celotno telo, na javnem kraju.
Gre za ureditev vprašanja nošenja pokrival, ki večinsko ali v celoti zakrivajo obraz posameznika, toda to le na javnih krajih, ki sledi tudi odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice. Slednje je potrdilo odločitev francoskega sodišča o prepovedi nošenja burk in nikaba v javnosti in zavrnil pritožbo Francozinje, da je kršena njena pravica do svobodnega izražanja vere.
3. Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javno finančna
sredstva
Predlog zakonskih določil tega zakona nima nobenih posledic za državni proračun.
4
Predlog zakonskih določil tega zakona nima nobenih posledic za druga javno finančna sredstva.
4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost ureditve pravu EU
Predlagana ureditev ni povezana s pravom Evropske unije, saj pravni akti Evropske unije vprašanj, ki so predmet urejanja tega zakona, ne urejajo.
Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih
4.1 Francija
V Franciji so od leta 2010 prepovedana vsa pokrivala, ki zakrivajo večino ali celoten obraz posameznika. Zakon je stopil v veljavo aprila 2011. Zakon je dvignil veliko prahu, zato je moralo o tem odločati še Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je julija 2014 potrdilo odločitev o prepovedi nošenja burk na javnih mestih, saj s to prepovedjo po mnenju Evropskega sodišča za človekove pravice niso kršene človekove pravice, prav tako prepoved nima verske konotacije in ne cilja na muslimansko populacijo. Prepoved temelji na dejstvu, da tovrstna pokrivala zakrivajo obraz.
4.2 Španija
Prepoved zakrivanja obraza na javnih mestih je v Španiji v veljavi v pokrajini Kataloniji, kjer velja prepoved nošenja burk in nikaba na javnih mestih oziroma javnem kraju v Kataloniji.
4.3 Belgija
Belgija je sprejela zakon leta 2011, s katerimi je prepovedala nošenje oblačil, ki prekrivajo celotno telo. Za prekršek je zagrožena globa v višini 197 evrov ali 7 dnevna zaporna kazen.
5. Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje zakona
Predlagani zakon ne bo imel drugih posledic.
5
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) se v 2. členu dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. burka je muslimansko žensko oblačilo, ki pokriva celotno telo, tudi oči, ki jih zakriva gosto pletena tančica;
7. nikab je muslimansko žensko oblačilo, pri katerem je pokrito celotno telo, oči so vidne.«
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prepoved nošenja pokrival, ki zakrivajo celoten obraz ali večino obraza) ki se glasi:
»Kdor na javnem kraju nosi burko ali nikab, se kaznuje z globo 100 evrov«.
3. člen
V 24. členu se v prvem odstavku za številko »9« doda vejica in številka »10.a«.
4. člen
V tretjem odstavku 27. člena se besedilo »iz 7. in 9« nadomesti z besedilom »iz 7., 9. in 10.a« člena.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6
III. OBRAZLOŽITEV K ČLENOM
K 1. ČLENU
V predlaganem členu se opredeljujeta nova izraza, ki sta uporabljena v tem zakonu, in sicer muslimanski ženski oblačili, pri katerih se zakriva celotno telo:
- burka je muslimansko žensko oblačilo, ki pokriva celotno telo, tudi oči, ki jih zakriva gosto pletena tančica;
- nikab je muslimansko žensko oblačilo, pri katerem je pokrito celotno telo, oči so vidne.
K 2. ČLENU
S predlagano spremembo, oziroma dopolnitvijo Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, z dne 6. 7. 2006) se določa prepoved nošenja pokrival, ki večinoma ali v celoti zakrivajo obraz posameznika, toda le na javnih krajih. Sedaj veljavni zakon že prepoveduje in sankcionira beračenje na javnem kraju, kot tudi prenočevanje na javnem kraju. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008), pa v 72. členu prepoveduje in sankcionira tudi vožnjo motornih vozil v primeru, ko ima voznik zakrito večino ali cel obraz, na primer z masko ali kakšnim drugim pokrivalom.
K 3. ČLENU
S spremembo 24. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, z dne 6. 7. 2006) se določa, da lahko policija posamezniku, ki na javnem kraju nosi pokrivalo, ki zakriva večino ali cel obraz, tako pokrivalo zaseže.
K 4. ČLENU
S spremembo 3. odstavka 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, z dne 6. 7. 2006) se določa, da so za nadzor nad nošenjem pokrival obraza, s katerimi si posameznik zakriva večino ali cel obraz ko se nahaja na javnem kraju, pristojno tudi občinsko redarstvo.
K 5. ČLENU
Gre za določitev običajnega roka za uveljavitev zakona.
7
IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih;
2. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
3. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v nadaljnjem besedilu: posestnika), ali druge upravičene osebe;
4. pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali podobna uporaba fizične sile med dvema ali več osebami;
5. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju.
24. člen
(policijski zaseg predmetov)
(1) Policist ali policistka (v nadaljnjem besedilu: policist) brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete, povezane s prekrški iz 6., 9., 11. in 17. člena tega zakona.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.
25. člen
(pooblastilo redarju za zaseg predmetov)
(1) Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzem predmetov.
27. člen
(pristojnost)
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojna policija.
(2) Za nadzor, zaseg predmetov in odločanje o prekrških iz tega zakona je pristojna vojaška policija v skladu z zakonom, če prekršek stori vojaška oseba med dejanskim opravljanjem vojaške službe. Vojaška policija je v skladu z zakonom pristojna tudi za nadzor, zaseg predmetov in odločanje o prekrških, če je prekršek storjen v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo ali na območju vojaškega tabora.
(3) Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz 7. in 9. člena, iz prvega odstavka 11. člena, iz 12., 13., 16., 18. in 19. člena tega zakona ter iz prvega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona ter za odločanje o teh prekrških je pristojno tudi občinsko redarstvo.

Pin It

Oglasnik - Zadnje objave

  • No posts to display.

Iskalnik po strani

Radio Narodnjak

Na programu

Danes na programu

10:03 - Alpske novičke ( Novost izpod Alp tega tedna)
16:03 - Alpske novičke ( Novost izpod Alp tega tedna)


Android APP

androidapp

Radio Narodnjak

Poslušate:

Vremenska napoved

Radio Narodnjak v ŽIVO

Save

Save

Save

Save